STUDERANDEARBETEN I praktikforskning

Studerande i socialt arbete vid Helsingfors universitet utför praktikforskning som en del av sina magisterstudier. Organisationer erbjuder forskningsidéer för praktikforskningar inom perioden juni-september och kursen startar med ett seminarium i september. Fältperiod och insamling av material pågår oktober-december. Rapporterna är klara januari-februari.

Universitetet ansvarar för handledning av forskningsrapporterna. Praktikenhetens uppgift är att erbjuda möjlighet för studeranden att studera ett aktuellt tema, erbjuda en forskarvänlig och deltagande arbetsmiljö, stöda studerande i forskningsarbetet och vid insamlandet av det empiriska materialet. 


Information om studieperioden 2021-2022 till organisationer:

Studiehelheten Praktikforskning I & II vid Helsingfors universitet förnyas 

Informationsbrev om praktikforskning 2021-2022

Studiehelheten Praktikforskning I & II (omfattning 10 studiepoäng) förnyas. Under hösten 2021 inleder vi smågruppsarbeten som omfattar fler studeranden än tidigare. Smågrupperna, bestående av 5-8 studeranden, handleds av en universitetslärare. Er arbetsplats ges nu möjlighet att erbjuda ett forskningstema som en smågrupp, tack vare fler studeranden, kan belyser ur ett både djupare och bredare perspektiv än tidigare. Av arbetsplatsen förutsätts liksom tidigare år att den förbinder sig att samarbeta med studerandena under både planeringsskedet och förverkligande av studien. 

Förutom denna nya smågruppsmodell kan studeranden, såsom tidigare år, göra mindre praktikforskningsarbeten antingen i par, eller i vissa fall, ensamma. Oberoende av gruppstorlek är det väsentligt att studerandena genomför sina praktikforsknings-arbeten i nära samarbete med arbetsplatsen. 

Vi erbjuder er nu tillfälle att lägga fram förslag till teman för praktikforskningsarbete, så väl för grupper som för mindre pararbeten. Arbetena genomförs hösten 2021 och rapporteras i början av 2022. Det föreslagna temat (för det mer omfattande smågrupps-) för praktikforskningen skall inte vara ett exakt formulerat forskningsuppdrag, utan ett mer allmänt formulerat förslag på ett tema eller fenomen som ni gärna skulle se att studerades vid er enhet. Det slutgiltiga temat och genomförandet av praktikforskningen fastslås i samarbetet mellan arbetsplatsen och universitetet, både av studerandena och kursansvariga i början av hösten.  

Vänligen sänd in era förslag genom att fylla i den bifogade blanketten senast den 11 juni 2021. 

 

Vi är tacksamma för att ni visar intresse för praktikforskning!   

Ifall ni har frågor som rör praktikforskningen går det bra att ställa dem till  

Matilda Wrede-Jäntti, e-post: matilda.wrede-jantti@helsinki.fi 

Petra Malin, e-post: petra.malin@helsinki.fi

 

Länk till blanketten

 


Information till studeranden om publicering, marknadsföring och förvaring av studerandes praktikforskningar

På hemsidan har vi samlat praktikforskningsposter och en del av de rapporter som studeranden utfört under sina studier:

 

- Praktikforskningar 2019-2020

- Praktikforskningar 2019

- Praktikforskningar 2017

- Praktikforskningar 2016

- Praktikforskningar 2014-2015

- Praktikforskningar 2013

- Praktikforskningar 2010-2012

 

Finskspråkiga praktikforskningar finns på Soccas hemsida!