ohjaamo/NAVIGATOR-NÄTVERK, delprojekt 2018-2019

Nätverket riktar sig till ungdomsaktörer i huvudstadsregionen som erbjuder välfärdsservice till målgruppen 15–29-åringar. Intresset är att stödja utvecklandet av det tvåspråkiga Ohjaamo/Navigator-arbetet och syftet är att skapa ett fungerande svenskspråkigt Navigator-samarbetsnätverk i samarbete med det finskspråkiga fältet. Nätverket erbjuder en plattform för kompetensutveckling  genom reflektion kring teori och praktik tillsammans med inbjudna sakkunniga, professionella och unga vuxna.

living lab som forsknings-, utvecklings- och innovationsprocess

Under åren 2018-2019 förverkligas forsknings- och utvecklingsarbetet i en Living Lab-inspirerad forsknings- och testomgivning, där tvåspråkig Ohjaamo/Navigator-verksamhet utvecklas i Helsingfors. 

Living Lab-tillvägagångssättet syftar till en forsknings-, utvecklings- och innovationsprocess där ny service utvecklas enligt en fleraktörsmodell. I processen inkluderas servicebrukare, svensk- och finskspråkiga Ohjaamo/Navigator-nätverk, LIV/ELO-nätverket samt tredje sektorns aktörer. Studeranden involveras i utvecklingsprocessen. Servicebrukarnas delaktighet kommer att uppföljas med hjälp av socalarbetarstuderande (magistersavhandling). Living Lab-processen faciliteras av forskarsocialarbetarna vid Mathilda Wrede-institutet. Processen kommer att involvera professor Judith Metz (Hogeschool van Amsterdam) som deltar i bedömningen av processen.
 

***

Osahanke, tehtäväkuvaus 2018-2019

Käytäntötutkimuksessa tutkimusaiheet nousevat käytännön työstä ja tavoitteena on kehittää työkäytäntöjä. Vuosien 2018-2019 aikana tutkimus- ja kehittämistyö jatkuu Living Lab -inspiroituneessa tutkimus- ja testiympäristömuodossa, jossa kehitetään kaksikielistä Ohjaamo-toimintaa Helsingissä ja luodaan rakenteet ruotsinkieliselle verkostotyölle. Palvelun lähtökohtana tulee olemaan Ohjaamoiden perusidea siitä, että nuori saa tarvitsemansa monialaiset palvelut samanaikaisesti ja hänen tarpeensa huomioidaan kokonaisvaltaisesti. 

Tehtävä kytkeytyy Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan ja Mathilda Wrede -instituutin väliseen yhteistyöhön. Osahankkeeseen sisältyy maisteritutkielma (Emma Murtonen, sosiaalityön maisteritason opiskelija, Helsingin yliopisto). 

Living Lab tutkimus- ja testiympäristömuotona

Living Labilla tarkoitetaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprosessia, jossa kehitetään uusia palveluita hyödyntäen monitoimijaverkostoa. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprosessiin osallistuvat palveluiden käyttäjät, suomen- ja ruotsinkieliset Ohjaamo-verkostot, ELO-verkosto (ELY-keskusalueiden elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmä) sekä kolmas sektori. Living Labin käytönottoon sekä arviointiin osallistuu professori Judith Metz (Hogeschool van Amsterdam). Pyrkimyksenä on prosessin avulla tuottaa käytännöllisiä tuotteita ja työkaluja, jotka tukevat verkostoa käytännön työssään. Toivottavista tuloksista sovitaan prosessin alussa.