Verksamhetsformer

Verksamheten inom Praxisarenan innebär olika former av samarbete för att utveckla och använda kollektiva lärande- och forskningsmiljöer. Samarbete kan ske för olika syften mellan alla eller mellan några av Praxisarenans partner. Kommuner kan t.ex. lära av varandra och utbyta erfarenheter av god praktik direkt med varandra. Idén är att Praxisarenan sätter igång och inspirerar till samarbete och utvecklingsarbete. Ett gemensamt utvecklingstema är mångprofessionellt och tvärsektoriellt samarbete, särskilt i arbetet med ungdomar. Andra teman bestämmer de enskilda aktörerna själva, t.ex. ledarskap, brukarmedverkan.

Inom Praxisarenan sker verksamheten bl.a. genom praxisseminarier, utvecklarforum, workshops, reflektionsgrupper, utvecklingsmöten, kommunbesök m.m.  En del av verksamheten är öppen för alla intresserade, en del sker enbart inom nätverket.

Praxisseminarier: Under åren 2009-2013 har åtta s.k. praxisseminarier ordnats, där aktuella teman inom praktik, utveckling och forskning presenterats och diskuterats.  Vid höstens praxisseminarier informeras studerande och kommunerna och andra arbetsgivare också om magisterstudierna i praktikforskning och arbetsgivarna presenterar sina egna förslag till ämnen för praktikforskning.  Praxisseminarierna är öppna för alla intresserade.

Varje år på Mathilda-dagen den 14 mars ordnas ett s.k. Mathilda Wrede-seminarium med stark anknytning till praktiken.

Praktikundervisning: En central del av Praxisarenans verksamhet går ut på att konkret stöda praktikundervisningen i de svenska socionom- och socialarbetarutbildningarna: många studerande avlägger sin handledda praktik och sina praktikforskningsstudier i praxiskommunerna. Genom praxissamarbetet blir praktikundervisningen mer meningsfull och effektiv för alla parter. Praktikforskningsrapporter som skrivits av magisterstuderande vid HU publiceras på FSKC:s webbplats

Närmare information om praktikundervisningen vid Arcada, Svenska social- och kommunalhögskolan och Institutionen för socialvetenskap vid Helsingfors universitet finns på resp. högskolas webbplats. Examensfordringarna ändras fr.o.m. hösten 2014.

Kompetenshöjande utbildning: Högskolorna ordnar då och då särskilda utbildningsmoduler för praktiker och praktiklärare. Kompetenshöjande utbildning kan också ordnas av praxiskommunerna själva, t.ex. i samarbete.