FSKC:s strategi

Mission

Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området (FSKC) är ett allmännyttigt bolag som är en anlitad aktör för främjande, utveckling och implementering av reform- och utvecklingsarbete för social- och hälsovård.

FSKC:s mission har en svensk- och tvåspråkig agenda och värnar om att reform- och utvecklingsarbetet skall genera sådan kunskap och växelverkan som bidrar till brukarnas välfärd.

Vision

FSKC vill genom sitt arbete säkerställa att social- och hälsovården utvecklas på en hög nivå och utförs så att den svensk- och tvåspråkiga befolkningens behov beaktas, att det sociala området stärks och att basen för arbetet vilar på vetenskaplig grund.

Verksamhetslinjer och tyngdpunkter

FSKC:s värdegrund

• FSKC arbetar utgående från principen om etisk och hållbar social utveckling

• FSKC vill gynna ett dialogiskt, lärande och delaktighetsfrämjande arbetssätt

• FSKC arbetar för en jämlik och inkluderande samhällsutveckling

• FSKC vill säkra en tillräckligt stor egen kritisk massa av sakkunskap för att trygga verksamhetsförutsättningarna

Det sociala området

Stärkandet och utvecklingen av det sociala området och dess uppdrag är en helhet som fordrar speciell uppmärksamhet och insatser under de närmaste åren. FSKC vill trygga att resurserna för det sociala områdets utveckling är tillräckliga och på samma nivå som hälsovårdens. I förändrings- och reformarbete är det viktigt att lyfta fram det sociala området men också att utveckla och förädla dess uppgift så att resultaten gagnar brukarna. FSKC strävar att förmedla kritisk kunskap och att verka för att kunnandet inom området utvecklas och förstärks.

Uppgifter för förändrings- och utvecklingsarbete

FSKC omsätter bolagets mission och vision till verksamhet i dialog med sina samarbetsparter genom att planera, utföra, stödja, ta fram ny kunskap och utvärdera verksamheter inom olika verkställighetsprogram (t.ex. implementering av ny lagstiftning, regeringens spetsprojekt, mentorfunktion för kompetensutveckling). FSKC:s arbete omfattar också insatser för utvecklandet av social- och hälsovården med primärt fokus för utvecklandet av tjänster på svenska nationellt och frågan om samarbetsområdenas framtida uppgift. Det nya gränssnittet mellan kommunerna och landskapen fordrar också uppmärksamhet på det förebyggande arbetet. FSKC vill ge möjlighet att delta i kunskapsproduktion, leverera forskning omsatt till praktisk kunskap och verktyg som stöd i förändringsarbete och verksamhetens utveckling. Framgången för arbetet förutsätter en tillräcklig egen personal och en aktiv växelverkan mellan FSKC och forskare, lärare och utvecklingspersonal i andra organisationer och högskolor.

Verksamhetens målgrupp

FSKC:s målgrupp är det sociala områdets aktörer och inkluderar både experter, praktiker, studerande och brukare. För att FSKC:s arbete skall beredas största möjliga framgång och utdelning är det av speciell vikt att inkludera chefer och mellanchefer i kommuner och organisationer generellt och ledare som ansvarar för förändringsarbete speciellt.

FSKC:s nätverk

FSKC:s styrka och fördel är bolagets breda nätverk och kontakter som omfattar 1) kommunerna, samkommunerna och organisationerna i Svensk Finland 2) universiteten och högskolorna samt Mathilda Wrede- och Heikki Waris-instituten 3) kompetenscentren 4) landskapen och landskapsförbunden samt ansvarsinstanserna för reformarbetet 5) social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa- och välfärd 6) vetenskaps- och utvecklingssamfund i Norden. Det breda nätverket ger möjlighet för att förhandla om och säkra uppdrag/verksamhet, rekrytera personal, påverka reformarbetets upplägg och framför allt att säkerställa målsättningen om att arbetet utgår från en vetenskaplig grund.

 

****************************************
 

VÅR VERKSAMHET:

Läs om FSKC:s verksamhet via länkarna:

Vår verksamhet 2016

Vår verksamhet 2015

Vår verksamhet 2014

Vår verksamhet 2013

Vår verksamhet 2012

Vår verksamhet 2011

Vår verksamhet 2010

Vår verksamhet 2009
 

 

STRATEGIN FRÅN 2007–2017
För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland

FSKC:s strategi hittar du här :

Strategi 2007–2017: För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland  


FSKC:s tidigare handlingsplan:
Handlingsplan för åren 2012-2014